Общи правила и условия за организираната от "Юлен " АД Кампания “Заплати с MasterCard® на киоски за ски карти в Банско и спечели още една ски карта“

I. Общи разпоредби относно Организатора на Кампанията, същността и периода на провеждането й 

1.Настоящите общи правила и условия (наричани за краткопст по-долу "Общи/те условия") са разработени с цел да регламентират, както реда и начина за провеждане на Кампанията “Заплати с MasterCard® на киоски за ски карти в Банско и спечели още една ски карта“, така и условията за участие в нея ("Кампанията"). 

2. Настоящите Общи условия са приложими в тяхната съвкупност и не могат да бъдат променяни от Участниците. Те са публикувани на сайта https://banskoski.com и са достъпни през целия период на Кампанията. Моля да се запознаете внимателно с тях, преди да се регистрирате за участие в нея. Всяко лице, което има възражения или не приема настоящите Общи условия или част от тях, ползвайки се от правото си на свободна преценка, може да реши да не участва в Кампанията.

3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Общи условия в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата https://banskoski.com/. Организаторът на Кампанията не е длъжен да изпраща уведомление по друг начин, освен чрез публикуване на изменените Общи условия.

4. Кампанията се организира от "Юлен" АД, ЕИК 101156430, със седалище и адрес на управление: град Банско, ул. "Пирин" No 94, имейл ulenbansko@gmail.com ("Организаторът") в сътрудничество с MasterCard®.

5. Mastercard не е Организатор на Кампанията, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма й. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

6. Организираната от „Юлен“ АД Кампания дава възможност на клиентите на Ски център Банско да се регистрират за участие в томбола за спечелване на една от посочените по-долу награди, в случай че отговарят на изискванията, посочените в настоящите Общи условия. Всяко лице, което направи покупка на ски карта за Ски център Банско /наричана за краткост по-долу „ски карта“/ от устройствo тип „киоск“ чрез платежна карта MasterCard®, регистрира за участие в томбола, издадената при реализираната покупка, бележка от плащане на банков ПОС терминал / наричана за краткост по-долу „касова бележка“/ по указания по-долу и на платформата начин и отговаря на изискванията, посочените в настоящите Общи условия, може да участва в Кампанията за спечелване на награда. Едното от устройствата тип „киоск“, от което може да се извърши закупуване на ски карта се намира до входа на Начална станция на Кабинкова въжена линия „Банско-Бъндеришка поляна“, а другото до входа на магазин „Максспорт“, намиращ се в хотел Стражите, гр.Банско. 

7. Кампанията ще се проведе в периода от 05.02.2021 г. до 23:59 часа на 25.03.2021г., т.е като валидни за участие в Кампанията ще се вземат само, регистрирани чрез профил в платформата, касови бележки за плащания извършени в този период.

II. Условия за участие и регистрация за Кампанията и за томболата с награди

8. Право на участие в организираната във връзка с Кампанията томбола с награди има всяко лице, което отговаря на посочените по-долу условия и извърши успешно регистрация за участие (наричано за краткост в настоящите Общи условия "Участник").

9. В томболата може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което e навършило 18 г., закупило е ски карта за Ски център Банско за сезон 2020-2021 год., от устройство тип „киоск“, намиращо се на посочените по-горе в настоящите Общи условия локации и е заплатило покупката чрез платежна карта MasterCard®. Покупката следва да е извършена в период от 05.02.2021 г. до 23:59 часа на 25.03.2021 г. и да е изцяло заплатена чрез използване на валидна платежна карта MasterCard® - кредитна или дебитна.

10. Лицата, които са закупили ски карти от обекти, различни от посочените по-горе устройства или от интернет без значение дали са извършили плащането с платежна карта MasterCard®, нямат право на участие в Кампанията. Нямат право на участие в Кампанията и лица, направили покупка на ски карти от устройства тип „киоск“, но извършили плащането с платежна карта различна от MasterCard®.  Успешна регистрация на касова бележка от плащане на покупка, неотговаряща на посочените в настоящите Общи условия изисквания не дава право на участие в Кампанията.  

11. Юридически лица нямат право на участие в томболата

12. Всяко лице, което отговаря на посочените в предходните точки изисквания има право да се регистрира за участие в двете тегления на томболата, като регистрацията следва да се извърши на специално разработена за Кампанията платформа на сайта: https://banskoski.com. 

13. За да участва в Кампанията лицето е необходимо да направи регистрация в платформата, като предостави следните данни: a) три имена; b) телефон за връзка; c) мейл адрес. Регистрацията е безплатна, като Участникът създава своя лична парола за достъп. 

14. Участникът носи отговорност за пълнотата и достоверността на предоставените от него лични данни, както и за опазване на създадената от него парола за достъп. При промяна в данните, Участникът се задължава да ги актуализира своевременно. Некоректно попълнена или непълна регистрационна форма се смята за невалидна и не дава право на участие в томболата за награди. Организаторът дава възможност на Участниците, забравили своята парола за достъп, да възстановят достъпа до своя профил в платформата при спазване на определени условия, чрез подадения при регистрацията мейл адрес. Участниците могат по своя преценка и по всяко време да заличат своя профил. 

15. След извършване на регистрация в платформата Участникът вече може да регистрира касови бележки за направени от него покупки на ски карти от киоски. За регистрация на касова бележка е необходимо в съответните полета да се попълнят следните данни от бележката: дата на трансакцията и номера/кода на трансакцията, намиращ се в края на самата бележка. За улеснение на Участниците на самата платформа има визуализация на касова бележка с очертани полета/данни, които следва да бъдат въведени при извършване на регистрацията на касовата бележка. Некоректно попълнена /неточно попълване на указаните в настоящите общи условия данни или посочване на данни от касовата бележки различни от тези, които е указано, че следва да се въведат/или непълна регистрационна форма се смята за невалидна и не дава право на участие в томболата за награди, като участникът носи отговорност за пълнотата и точността на подадените от него данни.

16. С регистрация на една касова бележка, Участник може да участва и в двете тегления на томболата, упоменати в т.13. С една регистрирана касова бележка обаче, Участникът може да спечели само една награда от двете тегления. 

17. Участник може да направи само 1 (една) регистрация за участие в томболата за всяка отделна касова бележка. Участник има право да спечели повече от 1 (една) награда от Кампанията, но за целта трябва да има повече от 1 (една) регистрирана касова бележка.  Участниците нямат право да извършват регистрации на касови бележки след 23:59 часа на 25.03.2021 г., като такива регистрации няма да бъдат приемани и няма да бъдат считани за валидни от Организатора, независимо дали към съответния момент страницата за регистрация е била отворена за достъп или не.

18.Предоставените от Участниците данни при регистрацията на профил за участтие в Кампанията, като тел. номер, мейл адресът и имена се предоставят от Участника на Организатора единствено за целите, посочени в т.32 и т.33 по-долу.

19. За получаване на спечелена от Кампанията ски карта, Участникът е длъжен да запази и представи на Организатора регистрираната печеливша касова бележка /или да представи извлечението за извършеното плащане, което съдържа даннитe на печелившата касова бележка – дата и номер/код на трансакцията/.

20.С регистрацията си за участие в Кампанията, всеки Участник потвърждава, че желае да участва в нея, запознат е с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва, заявява изричното своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Oраганизатора за целите на Кампанията, запознат е с Политиката за поверителност на Организатора и с посочената по-долу информация за защита на личните данни.  

III. Видове награди, теглене и обявяване на печелившите лица и условия за получаване на спечелените награди

21.За периода на Кампания ще се раздадат общо 270 (двеста и седемдесет) броя ски карти за Ски център Банско, които са валидни за сезон 2020-2021 год. От тях 200 /двеста/ броя са еднодневни ски карти, а 70 /седемдесет/ броя двудневни ски карти. За повече яснота относно вида на наградите поясняваме, че: Еднодневната ски карта, дава възможност за ползване на работещите съоръжения в утвърденото за ски центъра работно време за датата на нейната валидност, а двудневната ски карта, дава възможност да се ползват всички работещи въжени линии (лифтове и ски влекове) в ски-зоната от датата, от която е валидна съответната ски карта  до края на работното време на ски центъра на датата, в която изтича нейната валидност. 

22.Спечелените ски карти могат да се ползват само до края на зимния сезон 2020-2021 год, като при неползване на спечелена ски карта до края на зимния сезон 2020-2021 год. печелившият Участник губи правото си да я ползва през следващ сезон. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, ако печеливш Участник не получи награда, поради причини, които се дължат на самия него / напр. е пропуснал да провери на сайта информацията за печелившите Участници, Организаторът не е услял да се свържес него на посочения тел.номер, не е използвал ски картата в упоменатия срок и т.н./ или поради форсмажорни обстоятелства. Спечелената награда не може да бъде заменяна за други услуги, предлагани от Организатора, включително и срещу допълнително заплащане, нито да се иска нейната равностойност в пари.

23.Наградите от Кампанията се разпределят между Участниците в нея, чрез провеждане на две тегления на томбола, както следва: 

Първото теглене на наградите ще бъде проведено на 01.03.2021 год. и на него ще се разпределят: 150 /сто и петдесет/ броя еднодневни ски карти и 50 /петдесет/ броя двудневни ски карти за Ски център Банско за сезон 2020-2021 год.. Пълен списък на спечелилите Участници се публикува на 02.03.2021 г. на сайта banskoski.com. 

 Второто теглене на наградите ще бъде проведено на 26.03.2021 год. и на него ще се разпределят: 50 /петдесет/ броя еднодневни ски карти и 20 /двадесет/ броя двудневни ски карти за Ски център Банско за сезон 2020-2021 год.,  като пълен списък на спечелилите Участници от второ теглене се публикува на 27.03.2021 г. на сайта banskoski.com. 

24.Наградите се теглят от и в присъствието на Комисия от трима служители на Организатора на случаен томболен принцип измежду регистрираните за томболата Участници, отговарящи на условията, посочени по-горе. Резултатите от тегленията, както и печелившите Участници се записват в протокол, който се пази в офиса на Организатора до края на зимния сезон.

25.Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на интернет страницата  www.banskoski.com инициали на имената им и номера/кода на трансакцията от касовата бележка.  Организаторът има право да се свърже с печелившите Участници и да ги информира за спечелването на наградата и чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията за Кампанията /тел.номер/. С публикуването на печелившите Участници на сайта, се смята че те са уведомени по подходящ начин за спечелената от тях награда и Организаторът не носи отговорност в случай, че Печеливш Участник не потърси спечелената от него/нея награда в посочения в настоящите Общи условия срок. 

26.Спечелените като награда ски карти могат да бъдат получени от печелившите Участници на касата на Юлен АД, намираща се на Начална станция на Кабинкова въжена линия Банско- Бъндеришка поляна, с адрес: гр. Банско, ул. Пирин № 94.

27.За получаване на наградата е необходимо Участникът да представи регистрираната за томболата касова бележка, която е изтеглена като печеливша, или извлечение за извършеното плащане, съдържащо даннитe на печелившата касова бележка/дата на трансакцията и номер/код на трансакцията/ и да се идентифицира като печеливш Участник. Организаторът може да поиска от спечелилия Участник да потвърди самоличността си, като представи съответен документ. 

28. Печелившият участник губи правото си на награда в случай, че се установи участие в Кампанията в нарушение на настоящите Общите условия или на закона, както и в случай на представяне на касова бележка, различна от регистрираната/печеливша такава, или непредставяне на касова бележка или съответстващото й извлечение, съдържащо даннитe на печелившата касова бележка.  

29.Печелившият Участник получава своята награга, съответно еднодневна или двудневна ски карта срещу попълнен и подписан от него Приемо-предавателен протокол за получаването й. Издаването на ски картите, представляващи награда от Кампанията и тяхното ползване е съобразено с утвърдените за Ски центъра Общи правила, обявени на сайта banskoski.com.

30. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда Участник трябва да предостави на Организатора следните данни: три имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като за Организатора произтича законово задължение да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева). Тези и други данни ще бъдат обработвани съгласно предвиденото в т.32 и т.33 от настоящите Общи условия.

31. В случай че във връзка с връчването на наградата се изискват допълнителни лични данни (например, но не само дата на раждане), Организаторът има право допълнително да изиска такива лични данни от печелившия Участник. В случай че печелившият Участник не предостави изисканите лични данни в посочения от Организатора срок, в резултат на което за Организатора е невъзможно законосъобразно да връчи награда, печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

IV. Защита на лични данни и други условия относно Кампанията

32. Юлен АД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Дружеството обработва и съхранява данните на Участниците в Кампанията в условията на конфиденциалност, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27.04.2016 година (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. С регистрацията за участие в Кампанията, Участникът потвърждава, че е запознат с Политиката за поверителност на Организатора, достъпна на сайта www.banskoski.com и с настоящата информация за Защита на личните данни, а именно че: предоставените от него/нея лични данни (три имена, мейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, ЕГН, валиден пощенски адрес) се обработват с цел:  регистрация на лицето за участие в Кампанията, обратна връзка за възстановяване на достъпа до профила на лице, при забравена от него парола; идентификация на лицето, както за участие в Кампанията, така и при спечелване и при последващо получаване на наградата; обратна връзка с лицето при спечелване на награда от Кампанията и данъчно третиране на спечелената награда съгласно българското законодателство. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Камапанията. Организаторът потвърждава, че няма да обработва предоставените от Участниците лични данни за цел, различна от посочените и след изтичане на посочения по-долу срок. Организаторът не носи отговорност, ако личните данни, предоставени от Участника са грешни и/или неточни, непълни или не са актуални и с това се възпрепятства получаването на наградата в тази Кампания. Участникът се съгласява също така, че Организаторът и трети лица/подизпълнители/ имат право да обработват личните данни с цел, предоставяне на наградите от Кампанията.

33. Събраните от Участниците лични данни, свързани с получаването на награда от Кампанията се съхраняват от Организатора в рамките на законоустановения срок, свързан с осчетоводяване на Наградите. Всички други лични данни (ако има такива), които са събрани от Организатора във връзка с Кампанията, се съхраняват от него за срок от 6 месеца. 

34. Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или съответно наруши Официалните условия, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушение се приемат следните, но не само действия като: получаване на повече от една регистрация с една и съща касова бележка от различни лица; действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой Участник извън описаните правила в настоящите Общи условия и др. 

35.Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от ползването на спечелените награди. 

36.В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, както и при промяна в маркетинговата политика на Организатора, той си запазва правото да прекрати Кампанията. Прекратяването на Кампанията  ще бъде обявено на сайта www.banskoski.com и  влиза в сила от датата на публикацията.

37. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия на Кампанията няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия на Кампанията и провеждането на Кампанията се прилага действащото законодателство на Република България.

38.За допълнителни въпроси във връзка с тази Кампания може да се свържете с Организатора на следният майл: ulenbansko@gmail.com.