Общи правила и условия за организираната от "Юлен " АД Кампания Заплати с Mastercard® своята ски карта за Банско на киоск или онлайн и може да спечелиш още една“

 

Общи разпоредби относно Организатора на Кампанията, същността и периода на провеждането й

1. Настоящите общи правила и условия (наричани за краткост по-долу "Общи/те условия") са разработени с цел да регламентират, както реда и начина за провеждане на Кампанията Заплати с Mastercard® своята ски карта за Банско на киоск или онлайн и може да спечелиш още една“, така и условията за участие в нея ("Кампанията").

2. Настоящите Общи условия са приложими в тяхната съвкупност и не могат да бъдат променяни от Участниците. Те са публикувани на сайта https://banskoski.com и са достъпни през целия период на Кампанията. Моля да се запознаете внимателно с тях, преди да се регистрирате за участие в нея. Всяко лице, което има възражения или не приема настоящите Общи условия или част от тях, ползвайки се от правото си на свободна преценка, може да реши да не участва в Кампанията.

3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Общи условия, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://banskoski.com/. Организаторът на Кампанията не е длъжен да изпраща уведомление по друг начин, освен чрез публикуване на изменените Общи условия.

4. Кампанията се организира от "Юлен" АД, ЕИК 101156430, със седалище и адрес на управление: град Банско, ул. "Пирин" No 94, имейл ulenbansko@gmail.com ("Организаторът") в сътрудничество с Mastercard®.

5. Mastercard не е Организатор на Кампанията, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма й. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

6. Организираната от „Юлен“ АД Кампания дава възможност на клиентите на Ски център Банско да се регистрират за участие в томбола за спечелване на една от посочените по-долу награди, в случай че отговарят на изискванията, посочените в настоящите Общи условия.

7. Всяко лице, което изпълни следните стъпки:

7.1 направи покупка на ски карта за Ски център Банско за сезон 2022-2023 /наричана за краткост по-долу „ски карта“/ чрез платежна карта Mastercard® /кредитна или дебитна, с или без безконтактна функция, издадена от банка или финансова институция/ от устройствата тип „киоск“, които се намират до входа на Начална станция на Кабинкова въжена линия „Банско-Бъндеришка поляна“ или

направи онлайн покупка на ски карта за Ски център Банско за сезон 2022-2023 през интернет платформата Ski point или през мобилното приложение Banskoski чрез платежна карта Mastercard® /кредитна или дебитна, с или без безконтактна функция, издадена от банка или финансова институция/ и запази картата за последващо плащане с нея

и

7.2  регистрира за участие в томбола генерирания при покупката MASTERCARD PROMO CODE, по указания по-долу и на платформата начин. ПРОМОКОДЪТ се генерира върху касовата бележка от плащане на банков ПОС терминал на киоск/ наричана за краткост по-долу „касова бележка“/ или в получения за извършеното онлайн плащането order

и

7.3. отговаря на изискванията, посочени по-долу в настоящите Общи условия може да участва в Кампанията за спечелване на награда.

8. Кампанията ще се проведе в периода от 00:00 часа на 01.01.2023 г. до 23:59 часа на 20.03.2023г., т.е като валиден за участие в нея ще се взема само, регистриран в този период MASTERCARD PROMO CODE, като покупката следва да е извършена в периода на Кампанията и да е изцяло заплатена чрез използване на валидна платежна карта Mastercard®. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Кампанията или да прекрати предсрочно провеждането й чрез изменение на Настоящите Общи правила и след публикуването им на официалния сайт.

Условия за участие и регистрация за Кампанията и за томболата с награди

9. Право на участие в организираната във връзка с Кампанията томбола с награди има всяко физическо лице, което отговаря на посочените в настоящите Общи правила условия и извърши успешно регистрация за участие (наричано за краткост в настоящите Общи условия "Участник").

10. В томболата може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което е закупило ски карта за Ски център Банско за сезон 2022-2023 год. по някой от указаните в т.7.1. начини.

11. Лицата, които не са закупили ски карти от посочените по-горе устройства, от платформата Ski point или от мобилното приложение Banskoski без значение дали са извършили плащане с платежна карта Mastercard®, нямат право на участие в Кампанията. Нямат право на участие в Кампанията и лица, направили покупка на ски карти от устройства тип „киоск“, от платформата Ski point или от мобилно приложение Banskoski, но извършили плащането с платежна карта различна от Mastercard®. Регистрация на MASTERCARD PROMO CODE от „касовата бележка“ за плащане на киоск или от order за извършено онлайн плащане, неотговаряща на посочените в настоящите Общи условия изисквания не дава право на участие в Кампанията.

12. Юридически лица нямат право на участие в томболата

13. Всяко лице, което отговаря на посочените в предходните точки изисквания има право да се регистрира за участие в петте тегления на томболата, като регистрацията следва да се извърши на специално разработена за Кампанията платформа на сайта: https://banskoski.com.

14. За да участва в Кампанията лицето е необходимо да направи профил в платформата, като предостави следните данни: a) три имена; b) телефон за връзка; c) мейл адрес. Регистрацията е безплатна, като Участникът създава своя лична парола за достъп.

15. Участникът носи отговорност за пълнотата и достоверността на предоставените от него лични данни, както и за опазване на създадената от него парола за достъп. При промяна в данните, Участникът се задължава да ги актуализира своевременно. Некоректно попълнена или непълна регистрационна форма се смята за невалидна и не дава право на участие в томболата за награди. Организаторът дава възможност на Участниците, забравили своята парола за достъп, да възстановят достъпа до своя профил в платформата при спазване на определени условия, чрез подадения при регистрацията мейл адрес. Участниците могат по своя преценка и по всяко време да заличат своя профил.

16. След създаването на профил в платформата на Кампанията Участникът вече може да извърши регистрация на MASTERCARD PROMO CODE, като освен кода е необходимо да се попълни и датата на плащане. За улеснение на Участниците на самата платформа има визуализация на касовата бележка от плащане на киоск и на order от онлайн плащане с очертани полета/данни, които следва да бъдат въведени. Непълно или некоректно попълване на указаните в настоящите общи условия данни или посочване на данни различни от тези, които е указано, че следва да се въведат се смята за невалидно и не дава право на участие в томболата за награди.

17. Участник може да регистрира даден MASTERCARD PROMO CODE само веднъж, като с регистрация на един MASTERCARD PROMO CODE той може да участва и в петте тегления на томболата, упоменати в т.13., но може да спечели само една награда. Участник има право да спечели повече от 1 (една) награда от Кампанията, но за целта трябва да има повече от 1 (един) регистриран MASTERCARD PROMO CODE.

18. Участниците нямат право да извършват регистрации на MASTERCARD PROMO CODE след 23:59 часа на 20.03.2023 г., като такива регистрации няма да бъдат приемани и няма да бъдат считани за валидни от Организатора, независимо дали към съответния момент страницата за регистрация е била отворена за достъп или не.

19.Данните на Учасника, предоставени при регистрация на профил в платформата на Кампанията, като тел. номер, мейл адресът и имена се обработват от Организатора единствено за целите, посочени в т.33 и т.34 по-долу.

20. За получаване на спечелена от Кампанията ски карта, Участникът е длъжен да запази и представи на Организатора касовата бележка от плащането на киоск или съответно order за oнлайн плащането, с генерирания печеливш MASTERCARD PROMO CODE.

21. С регистрацията си за участие в Кампанията, всеки Участник потвърждава, че желае да участва в нея, запознат е с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва, заявява изричното своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Oраганизатора за целите на Кампанията, запознат е с Политиката за поверителност на Организатора и с посочената по-долу информация за защита на личните данни. 

Видове награди, теглене и обявяване на печелившите лица и условия за получаване на спечелените награди

22. За периода на Кампания ще се раздадат общо 280 (двеста и осемдесет) броя ски карти за Ски център Банско, които са валидни за сезон 2022-2023 год. От тях 140 /сто и четиридесет/ броя са еднодневни ски карти и 140 /сто и четиридесет/ броя двудневни ски карти. За повече яснота относно вида на наградите поясняваме, че: Еднодневната ски карта, дава възможност за ползване на работещите съоръжения в утвърденото за ски центъра работно време за датата на нейната валидност, а двудневната ски карта, дава възможност да се ползват всички работещи въжени линии (лифтове и ски влекове) в ски-зоната от датата, от която е валидна съответната ски карта  до края на работното време на ски центъра на датата, в която изтича нейната валидност.

23. Спечелените ски карти могат да се ползват само до края на зимния сезон 2022-2023 год, като при неползване на спечелена ски карта до края на зимния сезон 2022-2023 год. печелившият Участник губи правото си да я ползва през следващ сезон. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, ако печеливш Участник не получи награда, поради причини, които се дължат на самия него / напр. е пропуснал да провери на сайта информацията за печелившите Участници, Организаторът не е услял да се свърже с него на посочения тел.номер, не е използвал ски картата в упоменатия срок и др., в това число  и при възникнали форсмажорни обстоятелства, в резултат на които се променя периода на Кампанията или продължителността на сезона. Спечелената награда не може да бъде заменяна за други услуги, предлагани от Организатора, включително и срещу допълнително заплащане, нито да се иска нейната равностойност в пари.

24. Наградите от Кампанията се разпределят между Участниците в нея, чрез провеждане на пет тегления на томбола, както следва:

Първото теглене на наградите ще бъде проведено на 17.01.2023 год. и на него ще се разпределят: 28/двадесет и осем/ броя еднодневни ски карти и 28/двадесет и осем/ броя двудневни ски карти за Ски център Банско за сезон 2022-2023 год.. Пълен списък на спечелилите Участници се публикува на 18.01.2023 г. на платформата на Кампанията.

Второто теглене на наградите ще бъде проведено на 31.01.2023 год. и на него ще се разпределят: 28/двадесет и осем/ броя еднодневни ски карти и 28/двадесет и осем/ броя двудневни ски карти за Ски център Банско за сезон 2022-2023 год.. Пълен списък на спечелилите Участници се публикува на 01.02.2023 г. на платформата на Кампанията. 

Трето теглене на наградите ще бъде проведено на 15.02.2022 год. и на него ще се разпределят: 28/двадесет и осем/ броя еднодневни ски карти и 28/двадесет и осем/ броя двудневни ски карти за Ски център Банско за сезон 2022-2023 год.. Пълен списък на спечелилите Участници се публикува на 16.02.2023 г. на платформата на Кампанията. 

Четвърто теглене на наградите ще бъде проведено на 01.03.2023 год. и на него ще се разпределят: 28/двадесет и осем/ броя еднодневни ски карти и 28/двадесет и осем/ броя двудневни ски карти за Ски център Банско за сезон 2022-2023 год.. Пълен списък на спечелилите Участници се публикува на 02.03.2023 г. на платформата на Кампанията. 

Пето теглене на наградите ще бъде проведено на 21.03.2023 год. и на него ще се разпределят: 28/двадесет и осем/ броя еднодневни ски карти и 28/двадесет и осем/ двудневни ски карти за Ски център Банско за сезон 2022-2023 год.. Пълен списък на спечелилите Участници се публикува на 22.03.2023 г. на платформата на Кампанията. 

25. Наградите се теглят от и в присъствието на Комисия от трима представители на Организатора на случаен томболен принцип измежду регистрираните за томболата Участници, отговарящи на условията, посочени по-горе. Резултатите от тегленията, както и печелившите Участници се записват в протокол, който се пази в офиса на Организатора до края на зимния сезон.

26. Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на платформата на Кампанията на интернет страницата  www.banskoski.com инициали на имената им и печелившия MASTERCARD PROMO CODE. Организаторът има право да се свърже с печелившите Участници и да ги информира за спечелването на наградата и чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията за Кампанията /тел.номер/. С публикуването на печелившите Участници на сайта, обаче се смята че те са уведомени по подходящ начин за спечелената от тях награда и Организаторът не носи отговорност в случай, че Печеливш Участник не потърси спечелената от него/нея награда в посочения в настоящите Общи условия срок.

27. Спечелените като награда ски карти могат да бъдат получени от печелившите Участници на касата на Юлен АД, намираща се на Начална станция на Кабинкова въжена линия Банско- Бъндеришка поляна, с адрес: гр. Банско, ул. Пирин № 94.

28. За получаване на наградата е необходимо Участникът да представи касовата бележка от плащането на киоск или съответно order за oнлайн плащането, с генерирания печеливш MASTERCARD PROMO CODE и да се идентифицира като печеливш Участник. Организаторът може да поиска от спечелилия Участник да потвърди самоличността си, като представи съответен документ.

29. Печелившият участник губи правото си на награда в случай, че се установи участие в Кампанията в нарушение на настоящите Общите условия или на закона, както и в случай на представяне на касова бележка от плащане на киоск или order за онлайн плащане, съдържащи MASTERCARD PROMO CODE, различен от печелившия, или при непредставяне касова бележка или order за онлайн плащане.

30. Печелившият Участник получава своята награга, съответно еднодневна или двудневна ски карта срещу попълнен и подписан от него Приемо-предавателен протокол за получаването й. Издаването на ски картите, представляващи награда от Кампанията и тяхното ползване е съобразено с утвърдените за Ски центъра Общи правила, обявени на сайта banskoski.com.

31. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда Участник трябва да предостави на Организатора следните данни: три имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като за Организатора произтича законово задължение да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева). Тези и други данни ще бъдат обработвани съгласно предвиденото в т.33 и т.34 от настоящите Общи условия.

32. В случай че във връзка с връчването на наградата се изискват допълнителни лични данни (например, но не само дата на раждане), Организаторът има право допълнително да изиска такива лични данни от печелившия Участник. В случай че печелившият Участник не предостави изисканите лични данни в посочения от Организатора срок, в резултат на което за Организатора е невъзможно законосъобразно да връчи награда, печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

Защита на лични данни и други условия относно Кампанията

33. Юлен АД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Дружеството обработва и съхранява данните на Участниците в Кампанията в условията на конфиденциалност, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27.04.2016 година (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. С регистрацията за участие в Кампанията, Участникът потвърждава, че е запознат с Политиката за поверителност на Организатора, достъпна на сайта www.banskoski.com и с настоящата информация за Защита на личните данни, а именно че: предоставените от него/нея лични данни (три имена, мейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, ЕГН, валиден пощенски адрес) се обработват с цел: регистрация на лицето за участие в Кампанията, обратна връзка за възстановяване на достъпа до профила на лице, при забравена от него парола; идентификация на лицето, както за участие в Кампанията, така и при спечелване и при последващо получаване на наградата; обратна връзка с лицето при спечелване на награда от Кампанията и данъчно третиране на спечелената награда съгласно българското законодателство. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Камапанията. Организаторът потвърждава, че няма да обработва предоставените от Участниците лични данни за цел, различна от посочените и след изтичане на посочения по-долу срок. Организаторът не носи отговорност, ако личните данни, предоставени от Участника са грешни и/или неточни, непълни или не са актуални и с това се възпрепятства получаването на наградата в тази Кампания. Участникът се съгласява също така, че Организаторът и трети лица/подизпълнители/ имат право да обработват личните данни с цел, предоставяне на наградите от Кампанията. В Платформата и Приложението не се съхранява информация за номерата на кредитните или дебитни карти. Запазват се само данни за направената трансакция, съобразно изискванията на българското законодателство.

34. Събраните от Участниците лични данни, свързани с получаването на награда от Кампанията се съхраняват от Организатора в рамките на законоустановения срок, свързан с осчетоводяване на Наградите. Всички други лични данни (ако има такива), които са събрани от Организатора във връзка с Кампанията, се съхраняват от него за срок от 6 месеца.

35. Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или съответно наруши Общите условия, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушение се приемат следните, но не само действия като: получаване на повече от една регистрация с една и съща касова бележка от различни лица; действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой Участник извън описаните правила в настоящите Общи условия и др.

36. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от ползването на спечелените награди.

37. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, както и при промяна в маркетинговата политика на Организатора, той си запазва правото да прекрати Кампанията. Прекратяването на Кампанията  ще бъде обявено на сайта www.banskoski.com и  влиза в сила от датата на публикацията.

38. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия на Кампанията няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия на Кампанията и провеждането на Кампанията се прилага действащото законодателство на Република България.

39. За допълнителни въпроси във връзка с тази Кампания може да се свържете с Организатора на следният майл: ulenbansko@gmail.com.

Дата: 01.01.2023 год.

 

Утвърдил: ………………………………………